โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
อนุบาล 1  เกิดปี พ.ศ. 2559 - 16 พ.ค. 2560
อนุบาล 2  เกิดปี พ.ศ. 2558 - 16 พ.ค. 2559
อนุบาล 3  เกิดปี พ.ศ. 2557 - 16 พ.ค. 2558
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ จบชั้นอนุบาล 3 ( เกิดปี พ.ศ. 2556 - 16 พ.ค. 2557 )

หลักฐานที่ใช้
1.สำเนาสูติบัตร  จำนวน  1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน  อย่างละ 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายนักเรียน  1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ.กมลทิพย์  ศรีเมฆ         080-697-1139
คุณครูสุภาพร  เครือพัฒน์    080-718-8079
คุณครูสินาภรณ์  เดชมณี     081-956-4697
คุณครูพรสุดา  แก้วสุวรรณ   086-967-7221

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^