โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

อนุบาล 1 เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2562 (3 ขวบ)
อนุบาล 2 เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561
อนุบาล 3 เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2559 - 16 พ.ค. 2560
ชั้น ป.1 อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ จบชั้นอนุบาล 3 (เกิดปี พ.ศ. 2558 - 16 พ.ค. 2559 )
และรับย้ายนักเรียนทุกระดับชั้น

หลักฐานที่ใช้
1.สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ.สุภาพร บุญสนอง 093-0257899

ระดับประถมศึกษา
คุณครูสุพศิน เงินส่ง 083-132-4730
คุณครูพรสุดา แก้วสุวรรณ 086-967-7221

ระดับอนุบาล
คุณครูสินาภรณ์ เดชมณี 081-956-4697
คุณครูพรรณรวีร์ จงไกรจักร 093-579-6475

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ในวันเวลาราชการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^