กฏหมายอื่นๆ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

กฏหมายอื่นๆ

ตรวจเงินแผ่นดิน

 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560

 

คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

 

^