แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
^