วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดประตูใหญ่

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นมีการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของทักษะในศตวรรษที่ 21

^