วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดประตูใหญ่

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ จัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21

^