เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดประตูใหญ่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านกลาง ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 บ้านเสวียด ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 บ้านชายท่า ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 บ้านเหนือท่า ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 บ้านเหียง ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 บ้านห้วยเรียน ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7 บ้านนาวะ ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 บ้านชายวัด ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 บ้านอำดี ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
^