ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดประตูใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WATPRATOOYAI
ที่อยู่ : หมู่ที่  8  บ้านหน้าวัด  ตำบล เสวียด อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท์ :  077461296
โทรสาร :  077461296
Email : [email protected]
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2461
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.เสวียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 16 กม.
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน
เขตพื้นที่บริการ ตำบลเสวียด จำนวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านกลาง หมู่ที่ 2 บ้านเสวียด หมู่ที่ 3 บ้านศรีน้อย หมู่ที่ 4 บ้านชายท่า หมู่ที่ 5 บ้านเหียง หมู่ที่ 6 บ้านควนรา หมู่ที่ 7 บ้านนาวะ หมู่ที่ 8 บ้านชายวัด และหมู่ที่ 9 บ้านอำดี
 

รหัสโรงเรียน

SMIS 8 หลัก 84020152
PERCODE 6 หลัก 640257
กระทรวง 10 หลัก 1084640257
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

มุ่งพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอ สร้างนวัตกรน้อยอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น ดำรงตนตามหลักศาสตร์พระราชา
 

พันธกิจของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

1. พัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สร้างนวัตกรน้อยอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามวิทยฐานะ
4. พัฒนากลไกระบบความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
6. พัฒนาการบริหารจัดการโดยนำนวัตกรรม PRATOOYAI 6G MODEL ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เป็นสร้างนวัตกรน้อยอย่างยั่งยืน
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานและมีผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามวิทยฐานะ
4. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และ อุบัติซ้ำ
5. ผู้เรียนมีโอกาส มีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
6. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digtal Technology)
 

ค่านิยมร่วมของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ : PRATOOYAI 6 G

บริหารจัดการในรูปแบบใหม่ในสถานศึกษา โดยใช้ PRATOOYAI 6G Model สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขับเคลื่อนการบริหารงานในสถานศึกษาด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming Circle) หรือ PDCA  (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถช่วยปรับปรุงและพัฒนาการทำงานในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และหยึดหลักการบริหารกิจการต่างๆของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 
1. P (Performance Management) - การบริหารจัดการผลการดำเนินงาน
2. R (Resource Allocation) - การจัดสรรทรัพยากร
3. A (Adaptability and Agility) - การปรับตัวและความคล่องตัว
4. T (Technology Utilization) - การใช้เทคโนโลยี
5. O (Organizational Culture) - วัฒนธรรมองค์กร
6. O (Operational Excellence) - ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
7. Y (Yield Management) - การบริหารจัดการผลตอบแทน
8. A (Accountability and Governance) - ความรับผิดชอบและการกำกับดูแล
9. I (Innovation and Improvement) - นวัตกรรมและการปรับปรุง

6G = หลักธรรมาภิบาล (Good government)
1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
2) หลักคุณธรรม (Morality)
3) หลักความโปร่งใส (Accountability)
4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)

กลยุทธ์ของสถานศึกษา

1.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อความมั่นคง
2.ยกระดับการเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเกิดนวัตกรน้อย
3.เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามวิทยฐานะ
4.เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5.ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
6.ยกระดับระบบการบริหารจัดการ โดยนำนวัตกรรม  PRATOOYAI 6 G MODEL ยึดหลักธรรมมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ยิ้มง่าย ไหว้สวย
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

โรงเรียนแห่งความสุข
 

คำขวัญของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ดีด้วยสิ่งแวดล้อม พร้อมสัมพันธ์ชุมชน
 

ปรัชญาของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ การได้มาซึ่งปัญญา ทำให้เกิดสุข
 

แนวทางการจัดการศึกษา

โรงเรียนใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดประตูใหญ่ พุทธศักราช 2551  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สอนในระดับ ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระตามสภาพและความพร้อม ส่งเสริม พัฒนา และปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
^