ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดประตูใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WATPRATOOYAI
ที่อยู่ : หมู่ที่  8  บ้านหน้าวัด  ตำบล เสวียด อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท์ :  077461296
โทรสาร :  077461296
Email : [email protected]
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2461
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.เสวียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 16 กม.
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน
เขตพื้นที่บริการ ตำบลเสวียด จำนวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านกลาง หมู่ที่ 2 บ้านเสวียด หมู่ที่ 3 บ้านศรีน้อย หมู่ที่ 4 บ้านชายท่า หมู่ที่ 5 บ้านเหียง หมู่ที่ 6 บ้านควนรา หมู่ที่ 7 บ้านนาวะ หมู่ที่ 8 บ้านชายวัด และหมู่ที่ 9 บ้านอำดี
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

มุ่งพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอ สร้างนวัตกรน้อยอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น ดำรงตนตามหลักศาสตร์พระราชา
 

พันธกิจของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

1. พัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สร้างนวัตกรน้อยอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มาตรฐานตามผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามวิทยฐานะ
4. พัฒนากลไกระบบความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
6. พัฒนาการบริหารจัดการโดยนำนวัตกรรม PRATOOYAI 6G MODEL ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เป็นสร้างนวัตกรน้อยอย่างยั่งยืน
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานและมีผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามวิทยฐานะ
4. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และ อุบัติซ้ำ
5. ผู้เรียนมีโอกาส มีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
6. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digtal Technology)
 

ค่านิยมร่วมของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ : PRATOOYAI 6 G

1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
2) หลักคุณธรรม (Morality)
3) หลักความโปร่งใส (Accountability)
4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ยิ้มง่าย ไหว้สวย
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

โรงเรียนแห่งความสุข
 

คำขวัญของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ดีด้วยสิ่งแวดล้อม พร้อมสัมพันธ์ชุมชน
 

ปรัชญาของโรงเรียนวัดประตูใหญ่

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ การได้มาซึ่งปัญญา ทำให้เกิดสุข


 
^