ประวัติโรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ประวัติโรงเรียนวัดประตูใหญ่

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ตั้งอยู่ บ้านชายวัดหมู่ที่ 8 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มจัดตั้ง อบรมสั่งสอนบุตรหลานของชาวเสวียดในต้นปี พ.ศ. 2461 โดยใช้ศาลาเปรียญธรรมของวัดประตูใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2503 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สมทบกับราษฎรจัดสรรอาคารเรียนถาวรในพื้นที่ของโรงเรียนปัจจุบัน และเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  และชั้น ป.7 ในช่วงต่อมาปี พ.ศ. 2523 ได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  และปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ เปิดสอนชั้น ป.1-6 พร้อมขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในปีการศึกษา  2530
          ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ขนาด 120 ตรม. จำนวน 1 หลัง และต่อมาได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังแรก เนื่องจากชำรุดและในปีนี้ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี  ได้เงินขุดเจาะบ่อบาดาล และสร้างถังประปา ขนาดสูง 7 เมตร งบประมาณกว่า 70,000 บาท พร้อมติดตั้งพัดลมเพดานและถังน้ำเย็นในทุกชั้นเรียน
          ปี พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105 จำนวน 2 ชั้น เพียง 7 ห้องเรียน งบประมาณ 1,850,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจาก คุณณรงค์  เสมียนเพชร และคณะญาติต่อเติมอาคารใหม่อีก 1 ห้อง เพื่อใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์  เป็นเงินกว่า 50,000 บาท
          ปีการศึกษา2539ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษาได้รับการจัดสรรสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษ( SOUND LAB )  1 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ ขนาด 20 ที่นั่งเรียน  เป็นเงิน 300,000 บาท และทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหาเงินสร้างป้ายโรงเรียนพร้อมรั้วถาวร อีก 1 ด้านใช้งบประมาณกว่า70,000บาท
          ปีการศึกษา 2539 ได้รับการปรับปรุงตำแหน่ง ผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปี พ.ศ. 2540 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด     ด้วยงบประมาณ  300,000 บาทจัดสร้างห้องวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ อีก 1 ห้อง ใช้งบกว่า 280,000 บาท
          ปีงบประมาณ 2541  ได้จัดกิจกรรมสร้างส้วม 4 ที่นั่ง เงิน 25,000 บาท  สร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน  งบประมาณกว่า  120,000 บาท
          ปี พ.ศ. 2542 ทางโรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และจัดกิจกรรมหารายได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ฐานเสาธง  ลานหญ้าหน้าอาคาร  ลานกีฬา  พร้อมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมอีก 4 ชุด        จากการบริจาคของ  นายช่วง   กรรณเมือง   คุณครูวิเชียร  ผลิวรรณ คุณครูสมผล โสภาผล  อาจารย์น้อม   ถาวโร  และอาจารย์เม้ง   สุนทโร
          ปี พ.ศ. 2545  ได้รับเงินสมทบจาก  คุณห้วน  กรรณเมือง และลูก ๆ เป็นเงิน 10,000 บาท  จัดสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร 1 ป้าย   งบประมาณกว่า  14,000 บาท
          ปี  2547  ได้จัดกิจกรรมระดมทุนอีกครั้งหนึ่ง  ได้เงินและวัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์  จัดสร้างศูนย์การเรียนประชาร่วมใจ  ใช้งบประมาณ กว่า  500,000  บาท เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ประตูหน้าต่างกระจก  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พื้นกระเบื้องเซรามิค  ขนาด 8 / 24  เมตร
          ปี 2548  จัดกิจกรรมระดมทุนสร้างสื่ออุปกรณ์   และปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน 3 และ 4  ทุกชั้นเรียน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค  ใช้งบประมาณกว่า  400,000  บาท
          ปี  2549  จัดกิจกรรมระดมทุน สร้างรั้ว และปรับปรุงพื้นโรงอาหาร ใช้งบกว่า  230,000 บาท
          ปี  2550  จัดสร้างฐานพระพุทธรูป  หน้าอาคารเรียน ใช้เงินกว่า  45,000 บาท  ปรับปรุงอาคารเรียนเป็นห้องจัดกิจกรรมพร้อมเวทีการแสดงของนักเรียน ขนาด 2 ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยี  โต๊ะเก้าอี้  ใช้งบกว่า  40,000  บาท  พร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์รับสัญญาณจากจานดาวเทียม ในทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
          ปี 2551  จัดกิจกรรม  90 ปี โรงเรียนวัดประตูใหญ่  ทอดผ้าป่าการศึกษา จัดสร้างเหรียญที่ระลึก อาจารย์เหล็ก  อดีตเจ้าอาวาสวัดประตูใหญ่ และผู้อุปการะโรงเรียน ในวันที่  1  ตุลาคม  2551  ได้เงินสนับสนุนกว่า  400,000  บาท หักค่าใช้จ่ายคงเหลือ  330,000  บาท นำมาพัฒนาภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคาร แหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ต้นแบบโรงเรียนดีที่อยู่ใกล้บ้าน
          ปี 2552 ได้ปรับปรุงห้องกิจกรรมนักเรียน  ฐานพระพุทธรูป ฐานเสาธงใหม่ สร้างสะพานเชื่อมต่ออาคารชั้น 2  เงิน 50,000  บาท จัดสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียน เงิน กว่า 360,000  บาท พร้อมจัดหารถตู้ไว้บริการครูนักเรียน 1 คัน เงิน 320,000  บาทและจัดสอนว่ายน้ำในทุกชั้นเรียนทุกสัปดาห์ โดยจ้างครูสอนว่ายน้ำ 1 คน
          ปี 2553 ได้ปรับปรุงห้องศูนย์วัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมติดตั้งสื่อเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดสร้างลานกีฬาคอนกรีตขนาดพื้นที่ กว่า 850 ต.ร.ม. งบกว่า 240,000  บาท พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 กล้องทั่วบริเวณอาคาร ได้รับการประเมินเพื่อรับรองโรงเรียนต้นแบบในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ  และผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชร ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          ปี 2554  ได้ปรับปรุงห้องโสตฯ เป็นพื้นต่างระดับ พร้อมเก้าอี้ชุด พร้อมเครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องปรับอากาศ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องภาษาอังกฤษ ห้องละ 2 ชุด ต้นปีการศึกษา 13-15 มิถุนายน 2554 ได้รับการประเมินภายนอก รอบ 3 จาก ผู้ประเมินภายนอก(สมศ)
          ปีการศึกษา  2535 -  2554 นายวิโรจน์ วัฒนโสภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
          ปี 2554 ข้าราชการครูลาออกก่อนกำหนด 2 ท่าน คือ อ.โสภณ พาหมะ และ อ.เรืองศรี รัตนอุทัยกูล
          ปี 2555  นายสงัด  ออมสิน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปี 2557 – 2559 นายสมชาย จินตนพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปี 2559 – 2563 นางพิมลรัตน์  อิ่มแสวง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปี 2563 – 2564 นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          วันที่ 30 กันยายน 2563  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวน 458,500  บาท
          วันที่ 30 มกราคม 2564  ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 445,500 บาท
          วันที่ 4 มิถุนายน 2564  ได้รับการประเมินภายนอกรอบ 4 จากผู้ประเมินภายนอก (สมศ) ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้รับการอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ได้รับการจัดสรรงบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลงบประมาณอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 59,800 บาท อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)  จำนวน 126,000 บาท และโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา 100 ชุด จำนวน 158,000 บาท
          วันที่ 30 ธันวาคม  2564  นางสาวสุภาพร  บุญสนอง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่
          วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565  นายสิทธิชัย  ภูเด่นไสย  ได้รับบรรจุแต่งตั้ง  ดำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดประตูใหญ่
          วันที่ 7 เมษายน 2565  นางสาวนริศา  อินทรักษ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ โรงเรียนวัดประตูใหญ่
          วันที่  2 พฤษภาคม  2565  นางสาวน้ำฝน ช่วยเชิด และนายณัฐวุฒิ เทพธานี  ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดประตูใหญ่
          วันที่  25 ตุลาคม 2565  นางสาวระพีพรรณ  ปราบกรี  ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดประตูใหญ่
          วันที่ 16 พฤษภาคม 2566  นางสาวพรรณรวีร์  จงไกรจักร ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
          
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางสาวสุภาพร บุญสนอง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางคราม อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
          วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายธนนนท์ ลดารัตน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่
          วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสาวพรสุดา แก้วสุวรรณ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแซะ
          วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่
          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปวิตรา ณ นคร ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดประตูใหญ่
          วันที่ 9 มกราคม 2567 นางสาวกุลณิชชา ชนะสงคราม ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดประตูใหญ่

^