ประวัติโรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

ประวัติโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ประวัติโรงเรียน                                                                                                                                         
โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ตั้งอยู่ บ้านชายวัดหมู่ที่ 8 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี           
เริ่ม จัดตั้ง อบรมสั่งสอนบุตรหลานของชาวเสวียดในต้นปี พ.ศ. 2461โดยใช้ศาลาเปรียญธรรมของวัดประตูใหญ่           ต่อมาปี พ.ศ. 2503ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สมทบกับราษฎรจัดสรรอาคารเรียนถาวรใน  พื้นที่ของโรงเรียนปัจจุบัน และเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  และชั้น ป.7 ในช่วงต่อมา      

ปี พ.ศ. 2523 ได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  และปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ เปิดสอนชั้น ป. 1-6 พร้อมขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมฯ ในปีการศึกษา  2530

ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ขนาด 120 ตรม. จำนวน 1 หลัง และต่อมาได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังแรก เนื่องจากชำรุดและในปีนี้ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี  ได้เงินขุดเจาะบ่อบาดาล และสร้างถังประปา ขนาดสูง 7 เมตร งบประมาณกว่า 70,000 บาท พร้อมติดตั้งพัดลมเพดานและถังน้ำเย็นในทุกชั้นเรียน

ปี พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณ จัดสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105 จำนวน 2 ชั้น เพียง 7 ห้องเรียน งบประมาณ 1,850,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจาก คุณณรงค์  เสมียนเพชร และคณะญาติ  ต่อเติมอาคารใหม่อีก 1 ห้อง เพื่อใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์  เป็นเงินกว่า 50,000 บาท

ปีการศึกษา 2539 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษา  ได้รับการจัดสรรสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา  ( SOUND LAB )  1 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ ขนาด 20 ที่นั่งเรียน  เป็นเงิน 300,000 บาท และทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหาเงิน สร้างป้ายโรงเรียนพร้อมรั้วถาวร อีก1 ด้าน ใช้งบประมาณกว่า 70,000 บาท

ปีการศึกษา 2539 ได้รับการปรับปรุงตำแหน่ง ผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2540 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด ด้วยงบประมาณ  300,000 บาท  จัดสร้างห้องวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ อีก 1 ห้อง ใช้งบกว่า 280,000 บาท

ปีงบประมาณ 2541  ได้จัดกิจกรรมสร้างส้วม 4 ที่นั่ง เงิน 25,000 บาท  สร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน  งบประมาณกว่า  120,000 บาท

ปี พ.ศ. 2542 ทางโรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และจัดกิจกรรมหารายได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ฐานเสาธง  ลานหญ้าหน้าอาคาร  ลานกีฬา  พร้อมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมอีก 4 ชุด  จากการบริจาคของ  นายช่วง   กรรณเมือง   คุณครูวิเชียร  ผลิวรรณ คุณครูสมผล โสภาผล  อาจารย์น้อม   ถาวโร  และอาจารย์เม้ง   สุนทโร

ปี พ.ศ. 2545  ได้รับเงินสมทบจาก  คุณห้วน  กรรณเมือง และลูก ๆ เป็นเงิน 10,000 บาท  จัดสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร 1 ป้าย   งบประมาณกว่า  14,000 บาท 

ปี  2547  ได้จัดกิจกรรมระดมทุนอีกครั้งหนึ่ง  ได้เงินและวัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์  จัดสร้างศูนย์การเรียนประชาร่วมใจ  ใช้งบประมาณ กว่า  500,000  บาท เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว ประตูหน้าต่างกระจก  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พื้นกระเบื้องเซรามิค  ขนาด 8 / 24  เมตร 

ปี 2548  จัดกิจกรรมระดมทุนสร้างสื่ออุปกรณ์   และปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน 3 และ 4  ทุกชั้นเรียน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค  ใช้งบประมาณกว่า  400,000  บาท

ปี  2549  จัดกิจกรรมระดมทุน สร้างรั้ว และปรับปรุงพื้นโรงอาหาร ใช้งบกว่า  230,000 บาท

ปี  2550  จัดสร้างฐานพระพุทธรูป  หน้าอาคารเรียน ใช้เงินกว่า  45,000 บาท  ปรับปรุงอาคารเรียนเป็นห้องจัดกิจกรรมพร้อมเวทีการแสดงของนักเรียน ขนาด 2 ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยี  โต๊ะเก้าอี้  ใช้งบกว่า  40,000  บาท  พร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์รับสัญญาณจากจานดาวเทียม ในทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

ปี 2551  จัดกิจกรรม  90 ปี โรงเรียนวัดประตูใหญ่  ทอดผ้าป่าการศึกษา จัดสร้างเหรียญที่ระลึก อาจารย์เหล็ก  อดีตเจ้าอาวาสวัดประตูใหญ่ และผู้อุปการะโรงเรียน ในวันที่  1  ตุลาคม  2551  ได้เงินสนับสนุนกว่า  400,000  บาท หักค่าใช้จ่ายคงเหลือ  330,000  บาท นำมาพัฒนาภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคาร แหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ต้นแบบโรงเรียนดีที่อยู่ใกล้บ้าน

ปี 2552 ได้ปรับปรุงห้องกิจกรรมนักเรียน  ฐานพระพุทธรูป ฐานเสาธงใหม่ สร้างสะพานเชื่อมต่ออาคารชั้น 2  เงิน 50,000  บาท จัดสร้างสระว่ายน้ำในโรงเรียน เงิน กว่า 360,000  บาท พร้อมจัดหารถตู้ไว้บริการครู นักเรียน 1 คัน เงิน 320,000  บาท และจัดสอนว่ายน้ำในทุกชั้นเรียนทุกสัปดาห์ โดยจ้างครูสอนว่ายน้ำ 1 คน

ปี 2553 ได้ปรับปรุงห้องศูนย์วัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมติดตั้งสื่อเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดสร้างลานกีฬาคอนกรีตขนาดพื้นที่ กว่า 850 ต.ร.ม. งบกว่า 240,000  บาท พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 กล้องทั่วบริเวณอาคาร ได้รับการประเมินเพื่อรับรองโรงเรียนต้นแบบในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ  และผ่านการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชร ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปี 2554  ได้ปรับปรุงห้องโสตฯ เป็นพื้นต่างระดับ พร้อมเก้าอี้ชุด พร้อมเครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องปรับอากาศ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องภาษาอังกฤษ ห้องละ 2 ชุด

ต้นปีการศึกษา 13-15 มิถุนายน 2554 ได้รับการประเมินภายนอก รอบ 3 จาก ผู้ประเมินภายนอก(สมศ)
ปี 2554 ข้าราชการครูลาออกก่อนกำหนด 2 ท่าน คือ อ.โสภณ  พาหมะ และ อ.เรืองศรี  รัตนอุทัยกูล    
ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอน ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน 13  ห้องเรียน นักเรียนกว่า  325  คน ครูประจำการ  19  คน ครูพิเศษ 3  คน นักการฯ ไม่มี  อาคารเรียน 4 หลัง มีห้องเรียน/ห้องพิเศษ 23 ห้อง จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องปฏิบัติการ 5 ห้อง คือ ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคณิตศาสตร์  ห้องภาษาไทย ห้องภาษาอังกฤษ ห้องออกกำลังกาย ห้องกิจกรรมนักเรียนและศูนย์การเรียนโดยใช้โทรทัศน์รับสัญญาณจากจานดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน ได้ทุกห้องเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายวิโรจน์  วัฒนโสภา  ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนนี้มา ตั้งแต่ ปีการศึกษา  2535 -  2554 

ต่อมาปีการศึกษา  2555  นายสงัด  ออมสิน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปี 2557

ต่อมาปีการศึกษา  2557  นายสมชาย  จินตนพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปี 2559

ต่อมาปีการศึกษา  2559 นางพิมลรัตน์ อิ่มแสวง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปี 2563

ต่อมาปีการศึกษา  2563 นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน


^