บุคลากรโรงเรียนวัดประตูใหญ่ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

บุคลากรโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ผู้อํานวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายธนนนท์ ลดารัตน์

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายสุพศิน เงินส่ง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ เงินส่ง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ เกียรตินอก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายธีรยุทธ์ สิทธิเกษมกิจ

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาววิรวรรณ์ อนุอินทร์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางปิยะวรรณ เวชสุวรรณ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวนริศา อินทรักษ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายสิทธิชัย ภูเด่นไสย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวน้ำฝน ช่วยเชิด

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวระพีพรรณ ปราบกรี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวปวิตรา ณ นคร

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวกุลณิชชา ชนะสงคราม

  ครูผู้ช่วย

ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางสาวมณีนุช ปานแดง

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวอรพรรณ ล่องสินธู

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายจรัญ บุญแก้วครุฑ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวจนัฏนันท์ ชาตะกูล

  ครู (อัตราจ้าง)

 • thumbnail

  นางสาวศิริวรรณ ทองปลอด

  ครู (อัตราจ้าง)

^