บุคคลากร | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

บุคคลากร

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพร บุญสนอง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายสุพศิน เงินส่ง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวพรรณรวีร์ จงไกรจักร

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ บุญกาญจน์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวพรสุดา แก้วสุวรรณ

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ เกียรตินอก

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายธีรยุทธ์ สิทธิเกษมกิจ

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาววิรวรรณ์ อนุอินทร์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางปิยะวรรณ เวชสุวรรณ

  ครู คศ.2

ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิงสินาภรณ์ เดชมณี

  ครู (อัตราจ้าง)

 • thumbnail

  นางสาวมณีนุช ปานแดง

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวอรพรรณ ล่องสินธู

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายจรัญ บุญแก้วครุฑ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวจนัฏนันท์ ชาตะกูล

  ครู (อัตราจ้าง)

^