บุคคลากร | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

บุคคลากร

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข้าราชการครู

 • thumbnail

  นายสุพศิน เงินส่ง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพรรณรวีร์ จงไกรจักร

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ บุญกาญจน์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสายฝน สุขเจริญ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพรสุดา แก้วสุวรรณ

  ครู

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ เกียรตินอก

  ครู

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์ เอ้งเหมาะ

  ครู

 • thumbnail

  นางเจียมจิต เพชรสังข์

  ครู

 • thumbnail

  นางวาสนา พรหมแช่ม

  ครู

 • thumbnail

  นางสุภาพร เครือพัฒน์

  ครู

 • thumbnail

  นายธีรยุทธ์ สิทธิเกษมกิจ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาววิรวรรณ์ อนุอินทร์

  ครูผู้ช่วย

ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิงสินาภรณ์ เดชมณี

  ครู (อัตราจ้าง)

 • thumbnail

  นางสาวมณีนุช ปานแดง

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิกา ยกซิว

  ครู (อัตราจ้าง)

 • thumbnail

  นางสาวหยาดพิรุณ บัวศรี

  ครู (อัตราจ้าง)

 • thumbnail

  นางสาวอรพรรณ ล่องสินธู

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายจรัญ บุญแก้วครุฑ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางสาวจนัฏนันท์ ชาตะกูล

  ครู (อัตราจ้าง)

^