หน้าหลัก | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดประตูใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WATPRATOOYAI
ที่อยู่ : หมู่ที่  8  บ้านหน้าวัด  ตำบล เสวียด อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท์ :  077461296
โทรสาร :  077461296
Email : [email protected]
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2461
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.เสวียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 16 กม.

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน เขตพื้นที่บริการ ตำบลเสวียด จำนวน 9 หมู่บ้าน
 

คำขวัญ

ความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ดีด้วยสิ่งแวดล้อม พร้อมสัมพันธ์ชุมชน
 

ปรัชญาโรงเรียน

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ การได้มาซึ่งปัญญา ทำให้เกิดสุข
 

อัตลักษณ์ ยิ้มง่าย

ไหว้สวย เอกลักษณ์ แต่งกายดี วจีงดงาม
 

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนวัดประตูใหญ่ จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นมีการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของทักษะในศตวรรษที่ 21
 

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะตามศตวรรษที่ 21
4. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคเครือข่ายเพื่อสร้างฐานการจัดการศึกษา
 
แผนที่โรงเรียนวัดประตูใหญ่

แผนผังโรงเรียนวัดประตูใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

คลังความรู้

อ่านต่อ

^