รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
สมัครตั้งแต่วันนี้ รับสิทธิพิเศษ (จำนวน 30 คนแรก)
ชุดพละ เอี๊ยม กระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์การเรียน
คุณสมบัติ
อนุบาล 1 อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี
(เกิด 17 พ.ค.63 - 16 พ.ค. 64)
อนุบาล 2 อายุ 4 ปี (เกิด 17 พ.ค.62 - 16 พ.ค. 63)
อนุบาล 3 อายุ 5 ปี (เกิด 17 พ.ค.61 - 16 พ.ค. 62)
หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาสูจิบัตร จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา เด็กนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายเด็กนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา/มารดา อย่างละ 1 ฉบับเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^