โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

โรงเรียนวัดประตูใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
อนุบาล 1  เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2560 - 16 พ.ค. 2561 (3 ขวบ)
อนุบาล 2  เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2559 - 16 พ.ค. 2560
อนุบาล 3  เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2558 - 16 พ.ค. 2559
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือ จบชั้นอนุบาล 3 ( เกิดปี พ.ศ. 2556 - 16 พ.ค. 2557 )

หลักฐานที่ใช้
1.สำเนาสูติบัตร  จำนวน  1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน  อย่างละ 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายนักเรียน  1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผอ.กมลทิพย์  ศรีเมฆ         080-697-1139

ระดับประถมศึกษา
คุณครูสุภาพร  เครือพัฒน์    080-718-8079
คุณครูพรสุดา  แก้วสุวรรณ   086-967-7221

ระดับอนุบาล
คุณครูสินาภรณ์  เดชมณี     081-956-4697
คุณครูพรรณรวีร์ จงไกรจักร  093-579-6475

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ ในวันเวลาราชการเรื่องที่เกี่ยวข้อง

^