พรบ.การศึกษา | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

พรบ.การศึกษา

พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 

พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

 

พรบ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 

พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

 

พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

 

พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

 

พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 

^