บุคคลากร | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

บุคคลากร

ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิงสินาภรณ์ เดชมณี

  ครู (อัตราจ้าง)

 • thumbnail

  นางสาวมณีนุช ปานแดง

  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิกา ยกซิว

  ครู (อัตราจ้าง)

 • thumbnail

  นางสาวหยาดพิรุณ บัวศรี

  ครู (อัตราจ้าง)

 • thumbnail

  นางสาวอรพรรณ ล่องสินธู

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายจรัญ บุญแก้วครุฑ

  นักการภารโรง

^