กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | โรงเรียนวัดประตูใหญ่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
4.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
5.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
6.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7.พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
8.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
9.กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

------------------------------------
พรบ.การศึกษา
พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ
กฏหมายอื่นๆ

------------------------------------

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553


พรบ.การศึกษา
พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ
กฏหมายอื่นๆ
^